NO.
SERVICES
FEE
 I
SERVICE REGISTRATION 
 
 

E-trading registration (via Internet and Mobile)
- Registration fee 
     - Token device


  Free of charge
 450,000 VND 
 II      VIA INTERNET  
 

 
Stocks and Fund Certificates
Total trading value per day
- Under 500  VND million
- From 500 VND million to under 1 VND billion 
- From 1 VND billion0.25%
0.20%
0.15%
Số người đang truy cập:  84    Số lượt truy cập:  3619277

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280