Thông báo rút ngắn thời gian T+3
 31/08/2012 17:43

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ Thông báo số 83/TB-UBCK ngày 08/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rút ngắn thời gian thanh toán cho các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ về 09h00 ngày T+3 và áp dụng thực hiện từ ngày 04/09/2012.

Căn cứ Thông báo số 5173/VSD-TTBT về việc rút ngắn thời gian thanh toán T+3 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 20/08/2012

Công ty TNHH Chứng khoán ACB trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng việc thanh toán giao dịch chứng khoán theo các quyết định trên được bắt đầu áp dụng cho các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ thực hiện ngày 04/09/2012 tại ACBS.

I. Đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trên tài khoản chứng khoán:

- Thực hiện báo nợ/báo có chứng khoán cho khách hàng vào sáng ngày T+3

- Thực hiện báo có tiền cho khách hàng vào sáng ngày T+3

- Thực hiện báo nợ tiền cho khách hàng vào sáng ngày T+2

II. Đối với giao dịch ký quỹ tại ACBS, quy định thanh toán như sau:

1. Nợ mua chứng khoán ký quỹ, lãi vay được tính chi tiết như sau:

- KH thanh toán trước 16h00 ngày T+1; không tính lãi

- KH thanh toán trước 16h00 ngày T+2, tính lãi 01 ngày

- KH thanh toán trước 16h00 ngày T+n, tính lãi (n-1) ngày. Ví dụ KH thanh toán trước 16h00 ngày T+3, tính lãi 02 ngày.

2. Nguyên tắc thu nợ theo yêu cầu KH: KH chỉ được thanh toán các khoản vay từ ngày T+1 trở đi (với ngày T là ngày giao dịch làm phát sinh khoản vay)

Trân trọng,


Số người đang truy cập:  165    Số lượt truy cập:  3617674

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280