DST: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Minh Hoàn
 07/08/2012 15:27

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
- Mã chứng khoán: DST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 119,000 CP (tỷ lệ 11.9%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 109,000 CP (tỷ lệ 10.9%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cân đối tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/07/2012.

HNX

Số người đang truy cập:  194    Số lượt truy cập:  3626689

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280