Mã TP
 
Tổ chức phát hành
 
Kỳ hạn còn lại (năm)
 
 Mã TP Loại TP Tổ chức phát hành Kỳ hạn Kỳ hạn còn lại Lãi suất (%) Ngày
phát hành
Ngày
đáo hạn
KL
niêm yết
BID1_106 TPDN NH Đầu tư Phát triển TPHCM 10 4 9,8 19/05/2006 19/05/2016 11.886.310
BID1_206 TPDN NH Đầu tư Phát triển TPHCM 15 9 10,2 19/05/2006 19/05/2021 10.160.140
BID10107 TPDN NH Đầu tư Phát triển TPHCM 5 0 8,15 23/07/2007 23/07/2012 30.000.000
BID10206 TPDN NH Đầu tư Phát triển TPHCM 15 9 10,2 07/12/0006 07/12/0021 10.160.140
BID10306 TPDN NH Đầu tư Phát triển TPHCM 15 9 10,1 18/12/2006 18/12/2021 6.955.210
BID10406 TPDN NH Đầu tư Phát triển TPHCM 20 14 10,45 18/12/2006 18/12/2026 3.500.620
CP061107 TPCP Kho Bạc Nhà Nước/Bộ Tài Chính 5 0 8,7 19/07/2006 19/07/2011 3.000.000
CP061108 TPCP Kho Bạc Nhà Nước/Bộ Tài Chính 5 0 8,67 26/07/2006 26/07/2011 4.800.000
CP061109 TPCP Kho Bạc Nhà Nước/Bộ Tài Chính 5 0 8,63 02/08/0006 02/08/0011 3.000.000
CP061110 TPCP Kho Bạc Nhà Nước/Bộ Tài Chính 5 0 8,25 16/08/2006 16/08/2011 5.000.000
Trang
2
Số người đang truy cập:  660    Số lượt truy cập:  4230507

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280