Toggle Nav

Mở tài khoản giao dịch và lưu ký CK

Dành cho Khách hàng cá nhân và tổ chức nước ngoài mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO
DỊCH VÀ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
(áp dụng đối với khách hàng cá nhân và tổ chức nước ngoài không phải là định chế tài chính)

Tải hướng dẫn đăng ký mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại đây.

Tải mẫu biểu đăng ký tại đây.