Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

26/08 Thứ 6

OTG - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.050đồng/cổ phiếu

TJC - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

TVC - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu

TJC - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

TFC - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016-2018

HLD - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

29/08 Thứ 2

CTE - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

CTE - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016

VES - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

FIT - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

CI5 - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08 Thứ 3

PEC - Ngày GDKHQ - Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 25:2

VE2 - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu

TDM - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông bất thường 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

PEC - Ngày GDKHQ - Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 25:2

MCI - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DPR - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu

31/08 Thứ 4

TCC - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

QPH - NGày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

DDV - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 250đồng/cổ phiếu

AGX - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

01/09 Thứ 5

SDC - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

CTT - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

06/09 Thứ 3

FBT - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

EIG - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/09 Thứ 5

MTM - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)