Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

01/08 Thứ 2

TMD - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

VKC - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 13:7, 12.000đồng/cổ phiếu

VKC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

STG - Ngày GDKHQ - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:6

STG - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:2, 10.000đồng/cổ phiếu

STG - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4

BED - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

02/08 Thứ 3

SG3 - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 3.000đồng/cổ phiếu

PNT - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức của năm 2015 bằng tiền mặt, 300đồng/cổ phiếu

DLX - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

03/08 Thứ 4

NSN - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

BBS - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 21:8, 12.000đồng/cổ phiếu

04/08 Thứ 5

S99 - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

LAS - Ngày GDKHQ - Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:45

KST - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu

05/08 Thứ 6

VTL - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

09/08 Thứ 3

DNY - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

12/08 Thứ 6

EMC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 150đồng/cổ phiếu

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)