Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

07/12 Thứ 4

TLG - Ngày GDKHQ - Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

ST8 - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016, 1.000đồng/cổ phiếu

SJ1 - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/09/2017

SDG - Ngày GDKHQ - Chi cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu

KTS - Ngày GDKHQ - Thanh toán cổ tức bằng tiền năm tài chính chuyển đổi 2016 cho cổ đông hiện hữu, 4.000đồng/cổ phiếu

HHC - Ngày GDKHQ - Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

EMC - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường cuối năm 2016 lần 2

CNN - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 11:6, 12.500đồng/cổ phiếu

DQC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

08/12 Thứ 5

TNI - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 20:1

VCC - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu/ Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

TPS - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường

SAS - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

NLG - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 249đồng/cổ phiếu

TND - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

SII - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

GTH - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng tiền năm 2015, 600đồng/cổ phiếu

DVC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

09/12 Thứ 6

ARM - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

WSB - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

PHC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

NHC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu

DHP - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

12/12 Thứ 2

TTT - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu

CAV - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, 20.000đồng/cổ phiếu

TTT - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu

SJD - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.500đồng/cổ phiếu

NPS - Ngày GDKHQ - Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

FMC - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

13/12 Thứ 3

STJ - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NTC - Ngày GDKHQ - Chi ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

SHJS - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 4.500đồng/cổ phiếu

HBH - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TCT - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.700đồng/cổ phiếu

PGT - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/12 Thứ 4

KBE - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

TBC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

QPH - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

PNJ - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BTR - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/12 Thứ 5

G20 - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)